கடிகார பிரசன்னம்

ஒரு நபர் தனது பிறந்த விபரங்கள் இல்லாமல் தொடர்புகொள்ளும்போது அந்த நேரத்தை வைத்து அவர்களுக்கு நடக்கக்கூடியதை தெளிவாக சொல்லப்படுகின்றது. அந்த நபர் என்ன காரணத்திற்காக எதை பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்று ஆவலுடன் அழைத்துள்ளார்கள் என்று சரியாக கணித்து சொல்வதுடன் தீர்வுசொல்லப்படுகின்றது