சோழி பிரசன்னம்

நேரில் வருபவர்களுக்கு சோழி பிரசன்னம் பார்த்து சோழியின் உதவியுடன் அவர்களுக்கு உண்டான பிரச்சனை மற்றும் அதற்குண்டான தீர்வளிக்கப்படுகின்றது