வழிகாட்டு ஆத்மா மூலம் தீர்வு:- ஆவியுலக ஆத்துமாக்களை அழைத்து பேசும் முறை:

வழிகாட்டும் ஆத்துமா உதவியுடன் சென்ற பிறவியில் ஒருவர் எப்படி இறந்தார் என்பதை கண்டறிந்து வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் தீர்வு சொல்லப்படுகின்றது.